Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA O PRACY:
Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.pdf

Międzyrzecz, 2017-06-05

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
zatrudni:


Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa
(szczegóły w pliku - do pobrania poniżej)

Miejsce wykonywania obowiązków: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnej z profilem Szpitala,
2) wiedza i doświadczenie na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków z-cy dyrektora ds lecznictwa,
3) co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie,
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie oraz przewinienia zawodowe,
5) komunikatywność oraz kreatywność,
6) umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają pisemną ofertę zawierającą:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7) oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
8) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,
9) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1393, z póżn. zm.) i z dniem objęcie stanowiska Zastępcy Dyrektora Szpitala obowiązują mnie zakazy wymienione w art. 4. ww. ustawy.”,
10) koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Szpitala w zakresie  spraw organizacyjnych i udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 4 i 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty w zamkniętych kopertach z imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu” należy składać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
ul. Poznańska 109,
66-300 Międzyrzecz

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109 w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu kandydaci mogą uzyskać osobiście lub pisemnie w Sekretariacie siedziby Szpitala 66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109, pokój nr 1, telefon 95 742 87 00, e-mail: sekretariat@obrzyce.eu.

Zgodnie z art. 49. ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 160. z późn. zm.), z kandydatem wybranym w drodze konkursu nawiązuje się stosunek prac, albo zawiera umowę cywilnoprawną.

 
informacje udostępnił:Łukasz Ziemecki
data udostępnienia: 2018-06-05 15:09:52
ostatnia modyfikacja: Łukasz Ziemecki 2018-06-07 08:42:23 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictw - pdf
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 71433
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.