Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA O PRACY:
Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastepcy dyrektora ds. organizacyjno-eksploatacyjnych

Międzyrzecz, 2017-06-13

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
ogłasza:


Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.  Organizacyjno – Eksploatacyjnych
(szczegóły w pliku - do pobrania poniżej)

Miejsce wykonywania obowiązków: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1) wykształcenie wyższe,
2) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków z-cy dyrektora ds organizacyjno – eksploatacyjnych,
3) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają pisemną ofertę zawierającą:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7) oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
8) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,
9) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1393, z póżn. zm.) i z dniem objęcie stanowiska Zastępcy Dyrektora Szpitala obowiązują mnie zakazy wymienione w art. 4. ww. ustawy.”,
10) koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Szpitala w zakresie spraw organizacyjnych i eksploatacyjnych.
 
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 4 i 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty w zamkniętych kopertach z imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu” należy składać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
ul. Poznańska 109,
66-300 Międzyrzecz

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109 w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu kandydaci mogą uzyskać osobiście lub pisemnie w Sekretariacie siedziby Szpitala 66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109, pokój nr 1, telefon 95 742 87 00, e-mail: sekretariat@obrzyce.eu.

Zgodnie z art. 49. ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 160. z późn. zm.), z kandydatem wybranym w drodze konkursu nawiązuje się stosunek prac, albo zawiera umowę cywilnoprawną.

 
informacje udostępnił:Łukasz Ziemecki
data udostępnienia: 2018-06-13 22:43:38
ostatnia modyfikacja: Łukasz Ziemecki 2018-06-20 11:14:50 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastepcy dyrektora ds. organizacyjno-eksploatacyjnych-pdf
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 71433
zamknij
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.